10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Vysoká škola technická a ekonomická so sídlom v Českých Budějoviciach, Juhočeský región,  je verejná vysoká škola, ktorá bola založená v roku 2006 .

Škola vyvíja maximálne úsilie na zabezpečenie čo najširšej spolupráce s miestnymi podnikateľskými subjektami a inštitúciami.

Hlavným poslaním VŠTE je poskytovanie vzdelania bakalárskeho alebo magisterského stupňa a to formou denného aj externého štúdia. Študijné programy podporujú spoluprácu s regionálnymi  podnikateľmi. Medzi ďalšie priority patrí aplikovaný výskum, zavádzanie inovatívnych technológii a presun poznatkov do oblastí, ktoré sú aktuálne a kľúčové z hľadiska potrieb regiónu.

Tvoria ju dve fakulty: Ústav podnikovej stratégie    (Katedra manažmentu, Katedra cestovného ruchu a marketingu, Centrum cudzích jazykov)  a Ústav technicko – technologický (Katedra dopravy a logistiky, Katedra stavebníctva , Katedra strojárstva, Katedra informatiky a prírodných vied). Vysoká škola poskytuje vzdelávanie  a odbornú prax pre približne 4 400 denných a externých študentom.

Read more Close

UNIVERZITA V PATRASE

Univerzita v Patrase bola založená v roku 1964  a na základe počtu členov akademickej obce a študentov je považovaná za  tretiu najväčšiu univerzitu v Grécku. Tvorí ju 24 fakúlt, ktoré ponúkajú širokú škálu vysokoškolských a výskumných postgraduálnych  programov a prevádzkujú 112 plne vybavených laboratórií a 14 kliník.

Okrem uznávaného spôsobu vzdelávania dosahuje univerzita vynikajúce výsledky  aj v základnom a aplikovanom výskume. Univerzita získala medzinárodnú prestíž a venuje sa rozsiahlemu výskumu v oblastiach životného prostredia, zdravotníctva, biotechnológií, mechaniky, elektroniky, informatiky a všeobecnej vedy. Mnohé fakulty, laboratóriá a kliniky sú na základe medzinárodných hodnotení označované ako špičkové pracoviská.

Katedra  počítačového inžinierstva a informatiky je jdnou z najznámejších a najaktívnejších katedier univerzity. Ponúka viac ako 100 vysokoškolských a 30 postgraduálnych  študijných programov, ktoré zahŕňajú všetky oblasti počítačového inžinierstva  a výskumu.

Read more Close

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND BUSINESS IN CESKÉ BUDEJOVICE

Established in 2006, the Institute of Technology and Business in Ceské Budejovice is a non-profit public higher education institution located in the Ceske Budejovice, South Bohemian Region.
It endeavours to achieve maximal…

cooperation with the regional business entities and institutions.

Its primary focus is the implementation of full-time and part-time studies for professional bachelor’s and master’s degree programmes. The professional study programmes are supported by cooperation with regional entrepreneurs. VŠTE’s other priorities include applied research, implementation of innovative technologies and knowledge transfer into areas that are current and crucial with regards to the regions needs.

It is made up of two faculties: Faculty of Corporate Strategy (Dpt. Of Economics, Management, Foreign Languages, Tourism and Marketing) and Faculty of Technology (Dpt. of Transport and Logistics, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Informatics and Natural Sciences). It provides teaching and practice for about 4, 400 full-time and part-time students.

Read more Close

VITECO

VITECO is an Italian SME located in Sicily. Its staff is formed by professionals with engineering and business administration backgrounds. It is a software and e-learning provider working with both national customers and European partners in EU projects.

VITECO is a provider of technologies for long-distance training. It has its own e-learning platform and a solid expertise on open source platforms. Its core business is based on VET and development of web-based solutions for collaborative learning and educational content management with a special focus on issues related to hard and soft skills development. It also provides interactive video quizzes, games, cartoons, web and mobile applications, etc.

VITECO is fully engaged also with social networks, blogs and e learning that supports learning initiatives of wide range groups. It is conducting training and e-learning courses for unemployed and disadvantaged groups of people.

Read more Close

ZŠ BENKOVA

Moderná  a bezpečná škola zameraná na vyučovanie cudzích jazykov a  ovládanie  informačných a komunikačných technológii. Základná škola Benkova 34 je štátna škola, v ktorej vyučuje takmer 90 pedagógov a navštevuje ju 1000 žiakov. Jej zriaďovateľom je mesto Nitra.

Naši žiaci pochádzajú z rôznych sociálnych prostredí. Hlavným cieľom školy je poskytnúť im základné všeobecné vzdelanie v trvaní  9 rokov ( vo veku od 6 -15 rokov ).

Výchovno – vzdelávací proces sa okrem bežných tried uskutočňuje aj v triedach vytvorených špeciálne pre deti so všeobecným intelektovým nadaním. V bežných triedach sú zaradené aj deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

Škola je plne vybavená  modernými technológiami. Školský vzdelávací program vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu, no dôraz kladieme na rozvoj informatických zručností a jazykového vzdelávania. Škola ponúka aj množstvo mimoškolských aktivít – záujmových útvarov, kde žiaci môžu popoludní tráviť ich voľný čas. Chceme, aby naši žiaci boli v bezpečí.

Read more Close

FOO

Ford Otosan Ortaokulu  je turecká škola otvorená v školskom roku 2007-2008. Má 27 tried, 1 materskú školu, 3 špeciálne triedy,          1 triedu pre integrované deti prisťahovalcov, 3 vedecké laboratória, 2 triedy zamerané na návrhy technológií, 2 umelecké triedy a triedy zamerané na informatickú  a hudobnú výchovu. Školu navštevuje 792 žiakov( 302 Turkov,324 Rómov, 134 Kurdov a 32 utečencov),  z toho 685 stredoškolákov, 27 predškolákov, 48 detí  so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 24 Iračanov a 8 sýrskych študentov.

Obyvatelia  mesta  Kokaeli patria do rôznych etnických skupín a sú to  predovšetkým rodiny s nízkymi príjmami. 38% rodičov  je pôvodom z Turecka, 41% sú Rómovia, 17% Kurdi a 4% sú Arabi (sýrski a irackí). 48 študentom (27 detí s poruchami učenia – 21 z nich sú ľahko a stredne mentálne a fyzicky znevýhodnení) je poskytované plnohodnotné inkluzívne vzdelávanie. 81 študentov ( 37 z nich sa pravidelne zúčastňuje na  vyučovaní – 44 sa na vyučovaní nezúčastňuje z dôvodu záškoláctva) tvorí skupinu s najvyšším rizikom nedokončenia školy.

Read more Close

VITECO

VITECO je talianska softvérová spoločnosť pôsobiaca na Sicílii. Jej pracovný tím  je tvorený odborníkmi v technickej i v obchodno-administratívnej oblasti.  Je to softvérový a e-learningový  poskytovateľ spolupracujúci  nielen s talianskymi klientmi ale aj európskymi partnermi v rámci EU projektov.

VITECO poskytuje technológie na diaľkové vzdelávacie kurzy. Disponuje vlastnou e-learningovou platformou a dostatočnými odbornými znalosťami v oblasti využívania otvorených open source platforiem.

Hlavný predmet činnosti sa zakladá na odbornom vzdelávaní a výcviku a na vývoji webových riešení pre vzdelávanie založené  na spolupráci a riadení vzdelávacieho obsahu.

Špeciálna pozornosť sa venuje rozvíjaniu mäkkých a tvrdých zručností. Spoločnosť produkuje aj  interaktívne video kvízy, hry, animácie, webové a mobilné aplikácie a pod.

VITECO sa tiež zaoberá sociálnymi sieťami, blogmi a elektronickým  vzdelávaním, ktoré podporujú výukové aktivity  pre široké spektrum  používateľov. Zabezpečuje odbornú prípravu a  e- learningové programy pre nezamestnaných  a ľudí zo znevýhodnených skupín.

Read more Close

ARID

ARID LACJUM je súkromná nezisková organizácia venujúca sa  oblasti odborného vzdelávania. Hlavný cieľ organizácie je podpora a rozvoj podnikania prostredníctvom celoživotného vzdelávania.

Organizácia so svojím dynamickým tímom mladých odborníkov poskytuje komplexný balík služieb zodpovedajúci potrebám moderných poľských podnikov predovšetkým v oblasti inovácií a technológií.

ARID  už od svojho vzniku vytýčil potrebu prepojenia poľskej ekonomiky so rozsiahlejším európskym trhom a kladie dôraz na využitie možností, ktoré sa Poľsku po vstupe do Európskej Únie naskytli.

ARID LACJUM ponúka  množstvo služieb pre poľský verejný i súkromný sektor. Organizácia sa, vzhľadom na dobre vytvorenú sieť zahraničných partnerov a predchádzajúcich  skúseností svojho zakladateľa, angažuje aj na medzinárodnej úrovni.

Read more Close
Facebook
INSTAGRAM
TWITTER
LINKEDIN