10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Vysoká škola technická a ekonomická so sídlom v Českých Budějoviciach, Juhočeský región,  je verejná vysoká škola, ktorá bola založená v roku 2006 .

Škola vyvíja maximálne úsilie na zabezpečenie čo najširšej spolupráce s miestnymi podnikateľskými subjektami a inštitúciami.

Hlavným poslaním VŠTE je poskytovanie vzdelania bakalárskeho alebo magisterského stupňa a to formou denného aj externého štúdia. Študijné programy podporujú spoluprácu s regionálnymi  podnikateľmi. Medzi ďalšie priority patrí aplikovaný výskum, zavádzanie inovatívnych technológii a presun poznatkov do oblastí, ktoré sú aktuálne a kľúčové z hľadiska potrieb regiónu.

Tvoria ju dve fakulty: Ústav podnikovej stratégie    (Katedra manažmentu, Katedra cestovného ruchu a marketingu, Centrum cudzích jazykov)  a Ústav technicko – technologický (Katedra dopravy a logistiky, Katedra stavebníctva , Katedra strojárstva, Katedra informatiky a prírodných vied). Vysoká škola poskytuje vzdelávanie  a odbornú prax pre približne 4 400 denných a externých študentom.

VIAC Close

UNIVERZITA V PATRASE

Univerzita v Patrase bola založená v roku 1964  a na základe počtu členov akademickej obce a študentov je považovaná za  tretiu najväčšiu univerzitu v Grécku. Tvorí ju 24 fakúlt, ktoré ponúkajú širokú škálu vysokoškolských a výskumných postgraduálnych  programov a prevádzkujú 112 plne vybavených laboratórií a 14 kliník.

Okrem uznávaného spôsobu vzdelávania dosahuje univerzita vynikajúce výsledky  aj v základnom a aplikovanom výskume. Univerzita získala medzinárodnú prestíž a venuje sa rozsiahlemu výskumu v oblastiach životného prostredia, zdravotníctva, biotechnológií, mechaniky, elektroniky, informatiky a všeobecnej vedy. Mnohé fakulty, laboratóriá a kliniky sú na základe medzinárodných hodnotení označované ako špičkové pracoviská.

Katedra  počítačového inžinierstva a informatiky je jdnou z najznámejších a najaktívnejších katedier univerzity. Ponúka viac ako 100 vysokoškolských a 30 postgraduálnych  študijných programov, ktoré zahŕňajú všetky oblasti počítačového inžinierstva  a výskumu.

VIAC Close

ARID

ARID LACJUM je súkromná nezisková organizácia venujúca sa  oblasti odborného vzdelávania. Hlavný cieľ organizácie je podpora a rozvoj podnikania prostredníctvom celoživotného vzdelávania.

Organizácia so svojím dynamickým tímom mladých odborníkov poskytuje komplexný balík služieb zodpovedajúci potrebám moderných poľských podnikov predovšetkým v oblasti inovácií a technológií.

ARID  už od svojho vzniku vytýčil potrebu prepojenia poľskej ekonomiky so rozsiahlejším európskym trhom a kladie dôraz na využitie možností, ktoré sa Poľsku po vstupe do Európskej Únie naskytli.

ARID LACJUM ponúka  množstvo služieb pre poľský verejný i súkromný sektor. Organizácia sa, vzhľadom na dobre vytvorenú sieť zahraničných partnerov a predchádzajúcich  skúseností svojho zakladateľa, angažuje aj na medzinárodnej úrovni.

VIAC Close

VITECO

VITECO je talianska softvérová spoločnosť pôsobiaca na Sicílii. Jej pracovný tím  je tvorený odborníkmi v technickej i v obchodno-administratívnej oblasti.  Je to softvérový a e-learningový  poskytovateľ spolupracujúci  nielen s talianskymi klientmi ale aj európskymi partnermi v rámci EU projektov.

VITECO poskytuje technológie na diaľkové vzdelávacie kurzy. Disponuje vlastnou e-learningovou platformou a dostatočnými odbornými znalosťami v oblasti využívania otvorených open source platforiem.

Hlavný predmet činnosti sa zakladá na odbornom vzdelávaní a výcviku a na vývoji webových riešení pre vzdelávanie založené  na spolupráci a riadení vzdelávacieho obsahu.

Špeciálna pozornosť sa venuje rozvíjaniu mäkkých a tvrdých zručností. Spoločnosť produkuje aj  interaktívne video kvízy, hry, animácie, webové a mobilné aplikácie a pod.

VITECO sa tiež zaoberá sociálnymi sieťami, blogmi a elektronickým  vzdelávaním, ktoré podporujú výukové aktivity  pre široké spektrum  používateľov. Zabezpečuje odbornú prípravu a  e- learningové programy pre nezamestnaných  a ľudí zo znevýhodnených skupín.

VIAC Close

ZŠ BENKOVA

Moderná  a bezpečná škola zameraná na vyučovanie cudzích jazykov a  ovládanie  informačných a komunikačných technológii. Základná škola Benkova 34 je štátna škola, v ktorej vyučuje takmer 90 pedagógov a navštevuje ju 1000 žiakov. Jej zriaďovateľom je mesto Nitra.

Naši žiaci pochádzajú z rôznych sociálnych prostredí. Hlavným cieľom školy je poskytnúť im základné všeobecné vzdelanie v trvaní  9 rokov ( vo veku od 6 -15 rokov ).

Výchovno – vzdelávací proces sa okrem bežných tried uskutočňuje aj v triedach vytvorených špeciálne pre deti so všeobecným intelektovým nadaním. V bežných triedach sú zaradené aj deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

Škola je plne vybavená  modernými technológiami. Školský vzdelávací program vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu, no dôraz kladieme na rozvoj informatických zručností a jazykového vzdelávania. Škola ponúka aj množstvo mimoškolských aktivít – záujmových útvarov, kde žiaci môžu popoludní tráviť ich voľný čas. Chceme, aby naši žiaci boli v bezpečí.

VIAC Close

FOO

Ford Otosan Ortaokulu  je turecká škola otvorená v školskom roku 2007-2008. Má 27 tried, 1 materskú školu, 3 špeciálne triedy,          1 triedu pre integrované deti prisťahovalcov, 3 vedecké laboratória, 2 triedy zamerané na návrhy technológií, 2 umelecké triedy a triedy zamerané na informatickú  a hudobnú výchovu. Školu navštevuje 792 žiakov( 302 Turkov,324 Rómov, 134 Kurdov a 32 utečencov),  z toho 685 stredoškolákov, 27 predškolákov, 48 detí  so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, 24 Iračanov a 8 sýrskych študentov.

Obyvatelia  mesta  Kokaeli patria do rôznych etnických skupín a sú to  predovšetkým rodiny s nízkymi príjmami. 38% rodičov  je pôvodom z Turecka, 41% sú Rómovia, 17% Kurdi a 4% sú Arabi (sýrski a irackí). 48 študentom (27 detí s poruchami učenia – 21 z nich sú ľahko a stredne mentálne a fyzicky znevýhodnení) je poskytované plnohodnotné inkluzívne vzdelávanie. 81 študentov ( 37 z nich sa pravidelne zúčastňuje na  vyučovaní – 44 sa na vyučovaní nezúčastňuje z dôvodu záškoláctva) tvorí skupinu s najvyšším rizikom nedokončenia školy.

VIAC Close
Facebook
INSTAGRAM
TWITTER
LINKEDIN