10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

SLOVAK UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN NITRA

Slovenská zemědělská univerzita v Nitře je veřejnou vysokou školou a poskytuje vzdělání v akreditovaných studijních programech na bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia i v různých programech celoživotního učení.

SPU v Nitře se člení na fakulty, výukové a výzkumné pracoviště, správní pracoviště, informační střediska a účelová zařízení.

Poskytuje vzdělání v oblasti zemědělství a souvisejících výzkumných oblastech, jako jsou: agro biologie, potravinové zdroje, udržitelné zemědělství, zemědělská výroba, biotechnologie, potravinářská technologie, inženýrství zemědělských strojů a zařízení, automatizace a automatizace zemědělských zařízení, provoz energetických zařízení v zemědělské výrobě, zahradnictví a krajinářství, ekonomice a managementu, mezinárodním obchodu se zemědělskými komoditami,

 

Marketing, Rozvoj venkovské turistiky, Řízení projektů rozvoje venkova, Celoživotní učení atd.

Read more Close

FOO

Ford Otosan Ortaokulu je turecká škola, která byla otevřena ve školním roce 2007-2008. Má 27 tříd, 1 mateřskou školu, 3 speciální třídy, 1 třídu pro integrované děti přistěhovalců, 3 vědecké laboratoře, 2 třídy zaměřené na návrhy technologií a 2 umělecké třídy zaměřené na počítačovou a hudební výchovu…

Školu navštěvuje 792 žáků (302 Turků, 324 Romů, 134 Kurdů a 32 uprchlíků), z toho 685 středoškoláků, 27 předškoláků, 48 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 24 Iráčanů a 8 syrských studentů.

Obyvatelé města Kokaeli patří do různých etnických skupin; jsou to především rodiny s nízkými příjmy. 38 % rodičů je původem z Turecka, 41 % jsou Romové, 17 % Kurdové a 4 % jsou Arabové (syrští a iráčtí). 48 studentům je poskytováno plnohodnotné inkluzivní vzdělávání (z toho jde o 27 dětí s poruchami učení, přičemž 21 z nich je středně mentálně a fyzicky znevýhodněno). 81 studentů tvoří skupinu s nejvyšším rizikem nedokončení školy (37 z nich se pravidelně účastní výuky a 44 se vyučování neúčastní z důvodu záškoláctví).

Read more Close

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Vysoká škola technická a ekonomická se sídlem v Českých Budějovicích, Jihočeský region, je veřejná vysoká škola, která byla založena v roce 2006.

Škola vyvíjí maximální úsilí k zajištění co nejširší spolupráce s místními podnikatelskými subjekty a institucemi…

Hlavním posláním je poskytování vzdělání bakalářského nebo magisterského stupně, a to formou denního i externího studia. Studijní programy podporují spolupráci s regionálními podnikateli. Mezi další priority patří aplikovaný výzkum, zavádění inovativních technologii a přesun poznatků do oblastí, které jsou aktuální a klíčové z hlediska potřeb regionu.

Tvoří ji dvě fakulty: Ústav podnikové strategie (Katedra managementu, Katedra cestovního ruchu a marketingu, Centrum cizích jazyků) a Ústav technicko-technologický (Katedra dopravy a logistiky, Katedra stavebnictví, Katedra strojírenství, Katedra informatiky a přírodních věd). Vysoká škola poskytuje vzdělání a odbornou praxi pro přibližně 4400 denních a externích studentů.

Read more Close

VITECO

VITECO je italská softwarová společnost působící na Sicílii. Její pracovní tým je tvořen odborníky v technické i v obchodně administrativní oblasti. Je to softwarový a e-learningový poskytovatel spolupracující nejen s italskými klienty, ale i evropskými partnery v rámci EU projektů…

VITECO poskytuje technologie pro dálkové vzdělávací kurzy. Disponuje vlastní e-learningové platformou a dostatečnými odbornými znalostmi v oblasti využívání otevřených open source platforem.

Hlavní předmět činnosti se zakládá na odborném vzdělávání a výcviku a rovněž na vývoji webových řešení pro vzdělávání založené na spolupráci a řízení vzdělávacího obsahu.

Speciální pozornost se věnuje rozvíjení měkkých a tvrdých dovedností. Společnost produkuje i interaktivní video kvízy, hry, animace, webové a mobilní aplikace apod.

VITECO se také zabývá sociálními sítěmi, blogy a elektronickým vzděláváním, které podporují výukové aktivity pro široké spektrum uživatelů. Zabezpečuje odbornou přípravu a e- learningové programy pro nezaměstnané a pro lidi ze znevýhodněných skupin.

Read more Close

UNIVERZITA V Patrasu

Univerzita v Patrasu byla založena v roce 1964 a na základě počtu členů akademické obce a studentů je považována za třetí největší univerzitu v Řecku. Tvoří ji 24 fakult, které nabízejí širokou škálu vysokoškolských a výzkumných postgraduálních programů a provozují 112 plně vybavených laboratoří a 14 klinik…

Kromě uznávaného způsobu vzdělávání dosahuje univerzita vynikající výsledky i v základním a aplikovaném výzkumu. Univerzita získala mezinárodní prestiž a věnuje se rozsáhlému výzkumu v oblastech životního prostředí, zdravotnictví, biotechnologií, mechaniky, elektroniky, informatiky a obecné vědy. Mnohé fakulty, laboratoře a kliniky jsou na základě mezinárodních hodnocení označované jako špičková pracoviště.

Katedra počítačového inženýrství a informatiky je jednou z nejznámějších a nejaktivnějších kateder univerzity. Nabízí více než 100 vysokoškolských a 30 postgraduálních studijních programů, které zahrnují všechny oblasti počítačového inženýrství a výzkumu.

Read more Close

ARID

ARID LACJUM je soukromá nezisková organizace věnující se oblasti odborného vzdělávání. Hlavní cíl organizace je podpora a rozvoj podnikání prostřednictvím celoživotního vzdělávání…

Organizace se svým dynamickým týmem mladých odborníků poskytuje komplexní balík služeb odpovídající potřebám moderních polských podniků především v oblasti inovací a technologií.

ARID již od svého vzniku vytyčil potřebu propojení polské ekonomiky s rozsáhlejším evropským trhem a klade důraz na využití možností, které se Polsku po vstupu do Evropské Unie naskytly.

ARID LACJUM nabízí množství služeb pro polský veřejný i soukromý sektor. Organizace se angažuje i na mezinárodní úrovni, a to vzhledem k dobře vytvořené síti zahraničních partnerů a předchozím zkušenostem svého zakladatele.

Read more Close

ZŠ Benková

Moderní a bezpečná škola zaměřená na výuku cizích jazyků a ovládání informačních a komunikačních technologií. Základní škola Benkova 34 je státní škola, v níž vyučuje téměř 90 pedagogů a kterou navštěvuje 1000 žáků. Jejím zřizovatelem je město Nitra.

Naši žáci pocházejí z různých sociálních prostředí. Hlavním cílem školy je poskytnout jim základní všeobecné vzdělání v trvání 9 let (ve věku od 6 až 15 let).

Výchovně vzdělávací proces se uskutečňuje nejen v běžných třídách, ale i v třídách vytvořených speciálně pro děti s obecným intelektovým nadáním. V běžných třídách jsou zařazeny i děti se speciálními výchovně vzdělávacími potřebami.

Škola je plně vybavená moderními technologiemi. Školní vzdělávací program vychází ze státního vzdělávacího programu, ale důraz je kladen na rozvoj ICT dovedností a jazykového vzdělávání. Škola nabízí i řadu mimoškolních aktivit v rámci zájmových útvarů, kde žáci mohou odpoledne trávit volný čas. Přejeme si zejména, aby naši žáci byli v bezpečí.

Read more Close
Facebook
INSTAGRAM
TWITTER
LINKEDIN